ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ – Rosebazaar India

Watch us on Shark Tank!

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ

ಯೆಶೋದಾ ಕರುತುರಿ 

ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೮,೨೦೨೦

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ವಿಷಯವೇನಿದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ?

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಆಶಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಗತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯ ಆಸನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಸುತ್ತಾ-ಮುತ್ತಾ ಇರುವುದೆಲ್ಲಾ ಮಸುಕಾದಂತೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಜಿತ ಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆಳವಾದ ಯಾವುದನ್ನೋ, ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇವರು, ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮ, ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ, “ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು” ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಯವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಏನೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೇಯಿರಬಹುದು. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನ್ನನ್ನೋ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕೇಡುಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಏಕತೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ವಯಂಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ದೇವರ ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಗಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ?

ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಜಪ (ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು) ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಒಂದು ನೆನಪು , ಮತ್ತು ಜೀವನವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನವು ವೀಡಿಯೊ ಗೇಮ್‌(ದೃಶ್ಯ ಆಟದಂತಿದೆ), ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ವೀಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಪ್ರತಿ ಸವಾಲಿನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅದು, ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಭಯತೆಯು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲ ದೈವಿಕ ಗುಣವೆಂದರೆ ನಿರ್ಭಯತೆ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅಮೂರ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಯವು "ಕಠಿಣ" ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಠಣ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ: ಜಪ ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಸಿದೆ, ನಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಯಿತು , ನನ್ನೊಳಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ದೇವರು, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು, ಕೃಷ್ಣನಂತೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ನನ್ನ ದಾನಿಳಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಾಗಿಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಶುಕ್ರವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೂವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ,  ’:

ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ

ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ

ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ

ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮದ ನಡುವಿನ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾವಧಾನತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅದರೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮರೆತಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಸ್ವತಃಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದೇ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?